Online versions of scientific journals Current user: guest        
Hide Left Menu
Temporary Collection

Customer support
» support service
» FAQ
» help
Content of issue  
Molekulyarnaya biologiya

Contents Help

tom 48, № 2, Mart-Aprel' 2014, S. 195-352

[ Previous Issue | Next Issue | All Issues | Bottom of Page ] Delete from Cart Add to Cart Delete from Collection Add to Collection

Thematic sections:

OBZORY
 
METASTAZIROVANIE: KLETOChNYE MEKhANIZMY I IKh REGULYaTsIYa
A. S. Chikina, A. Yu. Aleksandrova
S. 195-213


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (451Kb)] |  
KLETOChNYE MIShENI PROTIVOOPUKhOLEVYKh RIBONUKLEAZ
V. A. Mit'kevich, A. A. Makarov, O. N. Il'inskaya
S. 214-222


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (185Kb)] |  
MNOGOFUNKTsIONAL'NYI BELKOVYI KOMPLEKS NAC (NASCENT POLYPEPTIDE ASSOCIATED COMPLEX)
G. L. Kogan, V. A. Gvozdev
S. 223-231


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (327Kb)] |  
MikroRNK I RAK
F. L. Kiselev
S. 232-242


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (270Kb)] |  
GENOMIKA. TRANSKRIPTOMIKA
 
OPREDELENIE GERMINAL'NYKh MUTATsII V GENAKh BRCA1, BRCA2 I CHEK2 S ISPOL'ZOVANIEM BIOChIPOV U BOL'NYKh RAKOM MOLOChNOI ZhELEZY
T. V. Nasedkina, O. E. Gromyko, M. A. Emel'yanova, E. O. Ignatova, T. P. Kazubskaya, S. M. Portnoi, A. S. Zasedatelev, L. N. Lyubchenko
S. 243-250


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (209Kb)] |  
ANALIZ GENETIChESKIKh DETERMINANT MNOZhESTVENNOI I ShIROKOI LEKARSTVENNOI USTOIChIVOSTI VOZBUDITELYa TUBERKULEZA S ISPOL'ZOVANIEM OLIGONUKLEOTIDNOGO MIKROChIPA
D. V. Zimenkov, E. V. Kulagina, O. V. Antonova, S. A. Surzhikov, Yu. A. Bespyatykh, E. A. Shitikov, E. N. Il'ina, V. M. Mikhailovich, A. S. Zasedatelev, D. A. Gryadunov
S. 251-264


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (456Kb)] |  
ASSOTsIATsIYa POLIMORFNYKh VARIANTOV GENOV TOLL-PODOBNYKh RETsEPTOROV S ATOPIChESKIM DERMATITOM V RESPUBLIKE BAShKORTOSTAN
G. F. Gimalova, A. S. Karunas, Yu. Yu. Fedorova, E. R. Gumennaya, S. V. Levasheva, Z. R. Khismatullina, E. Prans, S. Kõks, E. I. Etkina, E. K. Khusnutdinova
S. 265-276


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (425Kb)] |  
TRIPEPTID Pro-Gly-Pro VLIYaET NA TRANSKRIPTOM KORY GOLOVNOGO MOZGA KRYS V USLOVIYaKh FOKAL'NOI IShEMII
E. V. Medvedeva, V. G. Dmitrieva, O. V. Povarova, S. A. Limborskaya, V. I. Skvortsova, N. F. Myasoedov, L. V. Dergunova
S. 277-287


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (182Kb)] |  
FUNKTsIONAL'NAYa KhARAKTERISTIKA DVUKh NOVYKh MUTATsII SPLAISINGA V GENE GLYuKOKINAZY PRI MONOGENNOM DIABETE MODY2
E. L. Igudin, P. V. Spirin, V. S. Prasolov, N. A. Zubkova, E. E. Petryaikina, A. N. Tyul'pakov, P. M. Rubtsov
S. 288-294


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (273Kb)] |  
POLIMORFIZM 3'-NEKODIRUYuShchEI OBLASTI GENA PERENOSChIKA DOFAMINA U MUZhChIN IZ AFRIKANSKIKh POPULYaTsII KhADZA I DATOGA
E. M. Sukhodol'skaya, V. A. Vasil'ev, D. V. Shibalev, O. I. Shcherbakova, A. M. Kulikov, O. E. Lazebnyi, D. A. Dronova, M. L. Butovskaya, A. P. Ryskov
S. 295-299


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (164Kb)] |  
MOLEKULYaRNAYa BIOLOGIYa KLETKI
 
SUBKLETOChNAYa LOKALIZATsIYa PELPK1 U Arabidopsis thaliana, OPREDELENNAYa PUTEM TRANSLYaTsIONNOGO SLIYaNIYa S REPORTERNYM ZELENYM FLUORESTsENTNYM BELKOM
A. Rashid
S. 300-305


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (1010Kb)] |  
DINAMIKA OTVETA NA TEPLOVOI ShOK PRI NARUShENII DEISTVIYa OSNOVNOGO FAKTORA TRANSKRIPTsII (HSF)
S. Yu. Funikov, D. G. Garbuz, O. G. Zatsepina
S. 306-313


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (694Kb)] |  
IZMENENIE SVOISTV PRIONA [PSI+] PRI KOMBINIROVANII AMINOKISLOTNYKh ZAMEN V N-DOMENE BELKA Sup35
S. A. Bondarev, E. D. Shirokolobova, N. P. Trubitsina, G. A. Zhuravleva
S. 314-321


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (763Kb)] |  
STRUKTURNO-FUNKTsIONAL'NYI ANALIZ BIOPOLIMEROV I IKh KOMPLEKSOV
 
In silico STRUKTURNAYa KhARAKTERISTIKA I MOLEKULYaRNYI DOKING PERVOI GLYuKURONOKSILAN-KSILANGIDROLAZY (Xyn30A) SEMEISTVA 30 GLIKOZILGIDROLAZ (GH30) IZ Clostridium thermocellum
Anil Kumar Verma, Arun Goyal
S. 322-332


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (1101Kb)] |  
BIOINFORMATIKA
 
OB"EDINENIE INFORMATsII O BELOK-BELKOVYKh VZAIMODEISTVIYaKh S METODOM OPORNYKh VEKTOROV DLYa IDENTIFIKATsII GENOV, SVYaZANNYKh S KhRONIChESKOI OBSTRUKTIVNOI BOLEZN'Yu LEGKIKh
Lin Hua, Ping Zhou
S. 333-343


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (428Kb)] |  
KRATKIE SOOBShchENIYa
 
UNIVERSAL'NAYa MODUL'NAYa SISTEMA SKRININGA in vitro POTENTsIAL'NYKh INGIBITOROV REPLIKATsII VICh-1
M. M. Prokof'eva, N. N. Orlova, A. S. Gornostaeva, A. A. Shul'gin, N. A. Nikitenko, V. N. Senchenko, T. D. Lebedev, P. V. Spirin, K. Riecken, B. Fehse, C. Stocking, V. S. Prasolov
S. 344-348


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (223Kb)] |  
VNUTRIKLETOChNAYa LOKALIZATsIYa REGULYaTORNYKh BELKOV DENSOVIRUSA RYZhEGO TARAKANA Blattella germanica
E. U. Martynova, T. V. Kapelinskaya, C. Schal, D. V. Mukha
S. 349-352


Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Abstract | Full Text: [PDF (294Kb)] |  
 

[ Previous Issue | Next Issue | All Issues | Top of Page ]