Online versions of scientific journals Current user: guest        
Hide Left Menu
Temporary Collection

Customer support
» support service
» FAQ
» help
Abstract of article
Izvestiya RAN. Seriya fizicheskaya

 -  tom 77, № 7, Iyul' 2013, S. 897-903 Help

[ Previous / Next Abstract | Issue Contents | Bottom of Page ] Delete from Cart Add to Cart Delete from Collection Add to Collection

Product Price:  20.00 USD;  Product Discount:  0.0%;

Full Text: [PDF (373Kb)] |  
 
MATEMATIChESKOE MODELIROVANIE RADIATsIONNYKh VOZDEISTVII NA NANOSTRUKTURY
E. N. Voronina, L. S. Novikov
Nauchno-issledovatel'skii institut yadernoi fiziki imeni D.V. Skobel'tsyna Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta imeni M.V. Lomonosova, Rossiya

Rassmotreny osnovnye metody modelirovaniya radiatsionnykh vozdeistvii na nanostruktury. Na osnovanii vypolnennogo analiza ikh primenimosti v razlichnykh prostranstvenno-vremennykh diapazonakh dlya issledovaniya protsessov obrazovaniya radiatsionnykh defektov v nanostrukturakh vybrany kvantovo-mekhanicheskii metod teorii funktsionala plotnosti i poluempiricheskii metod teorii funktsionala plotnosti v skheme sil'noi svyazi. Privedeny primery rezul'tatov modelirovaniya obrazovaniya vakansii v uglerodnykh i bornitridnykh nanostrukturakh pod deistviem atomov H i O s energiyami 1–200 eV.

DOI: 10.7868/S0367676513070284

Spisok literatury

 1. Novye naukoemkie tekhnologii v tekhnike. Entsiklopediya / Pod obshch. red. Kotova A.N. T. 29. Perspektivy primeneniya nanotekhnologii i nanomaterialov pri sozdanii novykh obraztsov kosmicheskoi tekhniki dlya realizatsii masshtabnykh kosmicheskikh proektov pervoi poloviny KhKhI veka / Pod red. Novikova L.S., Khmyrovoi A.A. M.: NII ENTsITEKh, 2011. 420 s.
 2. Krasheninnikov A.V., Nordlund K. // J. Appl. Phys. 2010. V. 107. 071301.
 3. Voronina E.N., Novikov L.S., Chirskaya N.P. // Izv. RAN. Ser. fiz. 2011. T. 75. № 11. C. 1596;
  Voroni-na E.N., Novikov L.S., Chirskaya N.P. // Bull. Russ. Acad. Sci.: Physics. 2011. V. 75 (11). P. 1500.
 4. Ion Beams in Nanoscience and Technology / Eds. Hellborg R., Whitlow H.J., Zhang Y. Ser. Particle Acceleration and Detection. Berlin: Springer, 2009. 457 p.
 5. Atomic and ion collisions in solids and at surfaces: Theory, simulation and applications / Ed. Smith R. N. Y.: Cambridge Univ. Press, 2005. 310 p.
 6. http://www.srim.org/SRIM/SRIM2011.htm
 7. GEANT – Detector Description and Simulation Tool. Geneva, CERN, 1993.
 8. Lehtinen O., Kotakoski J., Krasheninnikov A.V. et al. // Phys. Rev. B. 2010. V. 81. 153401.
 9. Handbook of Material Modeling / Ed. Yip S. Berlin: Springer, 2005. 2965 p.
 10. Saito S., Takayama A., Ito A.M., Kenmotsu T., Nakamu-ra H. // Prog. Nucl. Sci. Technol. 2011. V. 2. P. 44.
 11. Kotakoski J., Krasheninnikov A.V., Nordlung K. // J. Comp. Theor. Nanosci. 2007. V. 4. P 1153.
 12. Kotakoski J., Jin C.H., Lehtinen O., Suenaga K., Krasheninnikov A.V. // Phys. Rev. B. 2010. V. 82. 113404.
 13. Time-dependent density functional theory / Eds. Marques M.A.L., Ullrich C.A., Nogueira F. et al. Berlin: Springer-Verlag, 2006. 706 p.
 14. Frauenheim Th., et al. // J. Phys.: Condens. Matter. 2002. V. 14. P. 3015.
 15. Krasheninnikov A.V., Lehtinen P.O., Foster A.S., Nieminen R.M. // Chem. Phys. Lett. 2006. V. 418. P. 132.
 16. Krasheninnikov A.V., Banhart F., Li J.X., et al. // Phys. Rev. B. 2005. V. 72. 125428.
 17. Holmström E., Toikka L., Krasheninnikov A.V., Nordlund K. // Phys. Rev. B. 2010. V. 82. 045420.
 18. Krasheninnikov A.V., Miyamoto Y., Tomanek D. // Phys. Rev. Lett. 2007. V. 99. 016104.
 19. Björkman T., Gulans A., Krasheninnikov A.V., Niemi-nen R.M. // J. Phys.: Condens. Matter. 2012. V. 24, 424218.
 20. http://accelrys.com/products/materials-studio/index.html
 21. Perdew J.P., Burke K., Ernzerhof M. // Phys. Rev. Lett. 1996. V. 77. P. 3865.
 22. Monkhorst H.J., Pack J.D. // Phys. Rev. B. 1976. V. 13. P. 5188.
 23. Frenzel J., Oliveira A. F., Jardillier N., et al. Semi-relativistic, self-consistent charge Slater-Koster tables for density-functional based tight-binding (DFTB) for materials science simulations. TU-Dresden 2004–2009.
 24. Jin Ch., Lin F., Suenaga K., Iijima S. // Phys. Rev. Lett. 2009. V. 102. 195505.
 25. Li X.M., Tian W.Q., Huang H.R. // J. Nanopart. Res. 2009. V. 11. P. 395.
 26. Shpilman Z., Gouzman I., Grossman E. et al. // J. Phys. Chem. C. 2010. V. 114. P. 18996.
 27. Voronina E.N., Novikov L.S., Chernik V.N. // Inorg. Mat.: Appl. Res. 2012. V. 3(2). P. 95.
 28. Zobelli A., Gloter A., Ewels C.P. et al. // Phys. Rev. B. 2007. V. 75. 245402.
 29. Voevodin Vl.V., Zhumatii S.A., Sobolev S.I. i dr. // Otkrytye sistemy. 2012. № 7.


PII: S0367676513070053

[ Previous / Next Abstract | Issue Contents | Top of Page ]